ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής για Εταιρίες

Ομόρρυθμη η Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ο.Ε ή  Ε.Ε ή Ε.Π.Ε )

1) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2) Οι πινακίδες του οχήματος
3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4) Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
5) Δελτίο αποστολής προς την Γούσγουλα Ευφροσύνη τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
6) Εξουσιοδότηση επικυρωμένη απο δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
7) Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταφορών

Ομόρρυθμη η Ετερόρρυθμη ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ο.Ε ή  Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ) - Όχημα σε Ακινησία

1) Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας από την ΔΟΥ (σε περίπτωση φορτηγού έως 3,5 τόνους το αντίγραφο αδείας ζητείται από το υπουργείο μεταφορών)
2) Διαβιβαστικό από την ΔΟΥ (σε περίπτωση φορτηγού έως 3,5 τόνους δεν χρειάζεται το σχετικό έγγραφο)
3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4) Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
5) Δελτίο αποστολής προς την Γούσγουλα Ευφροσύνη τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
6) Εξουσιοδότηση επικυρωμένη απο δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
7) Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταφορών


Ανώνυμη Εταιρία ( Α.Ε)

1) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
2) Οι πινακίδες του οχήματος
3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4) Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
5) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής 
6) Δελτίο αποστολής προς την Γούσγουλα Ευφροσύνη τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
7) Εξουσιοδότηση επικυρωμένη απο δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
8) Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταφορών
9) υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου

 

Ανώνυμη Εταιρία ( Α.Ε) - Όχημα σε Ακινησία

1) Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας απο τη ΔΟΥ (σε περίπτωση φορτηγού έως 3,5 τόνους το αντίγραφο αδείας ζητείται από το υπουργείο μεταφορών)
2) Διαβιβαστικό απο τη ΔΟΥ (σε περίπτωση φορτηγού έως 3,5 τόνους δεν χρειάζεται το σχετικό έγγραφο)
3) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του διαχειριστή της εταιρίας
4) Φωτοτυπία του ΦΕΚ εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
5) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής 
6) Δελτίο αποστολής προς την Γούσγουλα Ευφροσύνη τη στιγμή της παράδοσης του οχήματος
7) Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά του οχήματος
8) Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταφορών
9) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις  (κατεβάστε στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα έγγραφα για τις παραπάνω περιπτώσεις)


1) Eξουσιοδότηση για παράδοση οχήματος προς διαγραφή / καταστροφή
2) Άιτηση - Υπεύθυνη δήλωση 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© 2017 Ανακύκλωση Λακωνίας. @blz P.roduc.T